Naar een Nationaal Eiwitplan


Ons huidig voedselbeleid is aan herstel toe. De huidige grootschalige voedselproductie is een van de grootste drivers van verlies van biodiversiteit en klimaatverandering. In Nederland is veehouderij verantwoordelijk voor 7 procent van de totale broeikasemissie. Bovendien vergt de productie van slechts 1kg diereneiwit een hoeveelheid planteneiwit (voeder) van 3-20kg. Ons huidige voedselbeleid vraagt dus om een omslag richting eiwitherstel door consumptie en productie van meer plantaardig en minder dierlijk eiwit.

Deze omslag is gaande, met een toenemend aantal initiatieven; binnen primaire productie (zoals zeewierteelt), voedselomgeving (denk aan de vega-kersteditie van de Allerhande) en het snel groeiende aantal vlees-alternatieven (met de recente introductie van de Amerikaanse Beyond Meat). Tegelijkertijd is de Nederlandse vleesconsumptie tussen 2007-2016 met 8 procent gedaald.

Kortom, er gebeurt veel. Dat laat ook het Ministerie van LNV zien, die samen met de initiatief-nemende provincies Flevoland, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel, op 26 juni het startschot gaf voor een ‘Nationaal Eiwitplan’. Stakeholders uit alle hoeken waren uitgenodigd om tijdens een co-creatiesessie hun visie te delen op een dergelijk plan, om samen het eiwitherstel te versnellen.

Het Nationaal Eiwitplan vormt een antwoord op de oproep vanuit de EU aan lidstaten om een nationale strategie te vormen ter bevordering van de zelfvoorziening in plantaardige eiwitproductiepositie. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid neemt hierin het voortouw samen met de vier initiatief nemende provincies.

NewForesight lichtte tijdens de bijeenkomst de belangrijkste uitkomsten van haar analyse van de Nederlandse eiwittransitie toe. Het rapport van deze analyse, ‘Voorlopen in de eiwittransitie’, biedt koplopers en belanghebbenden belangrijke handvatten voor het versnellen van het eiwitherstel.

Voedselbeleid en ideeën

Het eiwitherstel, de overgang van een overwegend dierlijke naar een meer plantaardige eiwitconsumptie en –productie, gaat velen aan.  Aanwezig waren dan ook stakeholders uit alle richtingen: bedrijfsleven, landbouw, productie, en wetenschap. Doel van de bijeenkomst was om de betrokken stakeholders te informeren, en gezamenlijk de eerste input te geven voor het Nationaal Eiwitplan.

Onderdeel hiervan was een contextuele toelichting rondom dierlijke en plantaardige eiwitten toegelicht vanuit provinciaal (Flevoland), nationaal (LNV), Europees (DG AGRI) en mondiaal niveau. In laatstgenoemd thema maakte Harry Aiking van de Vrije Universiteit Amsterdam de urgentie duidelijk door de impact van ons huidige voedselbeleid op de aarde te schetsen.

Laure Heilbron, senior consultant bij NewForesight, lichtte de uitkomsten toe van de analyse ‘Voorlopen in de eiwittransitie’*. Kernboodschap: om het Nationaal Eiwitplan een succes te laten zijn, is het raadzaam niet alleen op de inhoud te richten, maar ook op het proces.

Deze focus op proces werd met de betrokken stakeholders verder uitgediept. Door betrokkenen werd onder andere benadrukt dat het helder moet zijn vanuit welk doel we vertrekken; dat er voortgebouwd dient te worden op al bestaande initiatieven; en dat er bovenal een integraal plan op tafel moet komen, dat de wereldbeelden en belangen van alle belanghebbenden betrekt.

Vooruitblik

De co-creatie sessie vormde de aftrap en meer sessies zullen volgen. Eind 2019 ligt er een concept-versie van het Nationaal Eiwitplan.

Interesse in hoe NewForesight koplopers ondersteunt in het organiseren van transities op wijduiteenlopende onderwerpen, zoals het eiwitherstel? Neem dan contact op met transitie-expert Laure Heilbron.

*De analyse ‘Voorlopen in de eiwittransitie’ was uitgevoerd in opdracht van Stichting DOEN, en met inhoudelijke steun van de Green Protein Alliance, Transitiecoalitie Voedsel en Provincie Flevoland. NewForesight is een onafhankelijke partij die de analyse heeft uitgevoerd op basis van interviews met 26 experts in het veld, zoals landbouw, verwerkingsindustrie, retail, (lokale) overheden, wetenschap, banken en coalities. Genoemde inhoudelijke partners delen dus ook niet alle visies in het rapport.

Lees hier het artikel.

Lees hier het volledige rapport.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top